Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TŁUMACZENIOWYCH PRZEZ

Biuro Tłumaczeń Mila-Lingua Anna Mrowiec-Zygmunt

Siedziba firmy: ulica Kościuszki 132
50-439 Wrocław

NIP: 898-211-72-15

1. Warunki ogólne

 1. Biuro Tłumaczeń Mila-Lingua Anna Mrowiec-Zygmunt, zwane dalej Biurem wykonuje tłumaczenia pisemne i ustne zgodnie z poniższym regulaminem, umieszczonym w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej, według stawek ustalonych indywidualnie z klientem.

 2. Skorzystanie z usług Biura przez Zamawiającego oznacza całkowitą akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Biuro wraz z Zamawiającym tłumaczenie mogą stosować zasady inne niż zamieszczone w niniejszym Regulaminie, na podstawie odrębnej umowy.

 4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

2. Wykonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych

 1. Biuro zobowiązuje się wykonywać usługi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz z należytą starannością i odpowiada przed Zamawiającym za poprawność merytoryczną, stylistyczną oraz leksykalną wykonywanych na jego rzecz tłumaczeń.

 2. Biuro dołoży wszelkich starań, aby w tłumaczeniach występowała terminologia właściwa dla danej dziedziny, lecz nie bierze na siebie obowiązku posługiwania się określonym żargonem określonej grupy zawodowej. W przypadku tłumaczeń o szczególnym stopniu trudności, wymagających konkretnej wiedzy branżowej, Klient powinien przekazać źródła fachowego słownictwa oraz w razie konieczności, umożliwić konsultacji z przedstawicielem firmy.

 3. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że jakość tekstu tłumaczenia pozostaje w ścisłej zależności od tekstu oryginału. Niekonsekwencje, błędy, niejasności i niespójności w tekście oryginalnym mogą negatywnie wpływać na tekst tłumaczenia. Biuro nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za błędy w tekście tłumaczenia wynikające z błędów w tekście oryginalnym.

 4. Biuro zobowiązuje się do wykonywania usług na podstawie i zgodnie z zamówieniami przesyłanymi przez Zamawiającego w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną bądź faksem. W przypadku stałych Klientów, każdorazowe przesłanie tekstu do tłumaczenia jest równoznaczne ze złożeniem zlecenia.

 5. Realizacja zlecenia rozpoczyna się z chwilą przekazania do Biura tekstu do tłumaczenia wraz z Zamówieniem/Potwierdzeniem zlecenia.

 1. W przypadku dużych zleceń Biuro zastrzega sobie prawo do pobrania proporcjonalnej zaliczki przed przystąpieniem do tłumaczenia. Zaliczkę należy wpłacić przed przystąpieniem do realizacji zlecenia. Biuro zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zlecenia, jeśli Klient w określonym terminie nie wpłaci ustalonej kwoty zaliczki. Pozostałą kwotę należności Klient wpłaca po wykonaniu usługi przez Biuro na podstawie faktury i/lub paragonu.

 2. Termin realizacji zlecenia nie obejmuje sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. Termin realizacji zlecenia jest ustalany po przyjęciu zlecenia i materiałów do tłumaczenia.

 3. Tłumaczenie jest dostarczane pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą (listem poleconym lub priorytetowym).

 4. Biuro zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia bez podania przyczyny.

 5. Biuro zastrzega sobie prawo zlecenia usług swoim podwykonawcom.

3. Cennik i płatności

 1. Biuro wykonuje tłumaczenia pisemne i ustne według stawek ustalonych indywidualnie z klientem.

 2. Biuro zastrzega sobie prawo do naliczania dodatkowych opłat z tytułu uciążliwości tekstu po uzgodnieniu z Zamawiającym. Zakres dopłaty określany jest indywidualnie, po weryfikacji stopnia uciążliwości konkretnego tekstu. Wszelkie dodatkowe koszty opracowań zleconego materiału, zostaną określone indywidualnie i przekazane Zamawiającemu w odpowiedzi na jego zamówienie. Dodatkowe opłaty mogą wynikać z:

 • słabej jakości tekstu pod względem językowym powodująca niejednoznaczności lub trudności w zrozumieniu treści;

 • słabej czytelności tekstu (niska jakość rękopisu lub kopii, bardzo drobna czcionka, itp.).

 1. Zamawiający przekazuje tekst do tłumaczenia w postaci pliku komputerowego lub wydruku.

 2. Biuro przekazuje Zamawiającemu tekst tłumaczenia zapisany w formacie .doc lub – na życzenie Zleceniodawcy – w pliku tekstowym, pliku Excel, lub w formie pliku PDF.

W przypadku plików nieedytowalnych tłumacz udostępnia gotowe tłumaczenie w pliku MS Word .

Cena tłumaczenia nie zawiera:

 • redakcji tekstu do publikacji, korekty tekstu przez native speakera.

Korekta tekstu przez native speakera odbywa się za dodatkową opłatą i na wyraźną prośbę Zlecającego

 • projektowania układu i formatowania tekstu,

 • tworzenia i edycji grafiki oraz zrzutów ekranowych

 • konwertowania/tworzenia gotowych do publikacji wersji przetłumaczonych materiałów w rozmaitych formatach.

 1. Podstawą rozliczania tłumaczenia pisemnego jest liczba stron przeliczeniowych w tekście. W przypadku tłumaczenia nieuwierzytelnionego jedna strona przeliczeniowa wynosi 1800 znaków ze spacjami. W przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego 1125 znaków ze spacjami.

 2. Po otrzymaniu tekstu do tłumaczenia Biuro dokonuje wyceny i ustala wraz z Zamawiającym tryb wykonania tłumaczenia. Wyróżnia się następujące tryby:

Tryb zwykły: 1 do 5 stron na następny dzień (złożenie zlecenia do godziny 12:00)

Tryb pilny, dopłata 30%: 5 do 9 stron na następny dzień (złożenie zlecenia do godziny 12:00)

Tryb ekspresowy, dopłata 50%: od 9 do 12 stron na następny dzień (złożenie zlecenia do godziny 12:00)

Superekspres, dopłata 100% : powyżej 12 stron na następny dzień (złożenie zlecenia do godziny 12:00)

 1. Wycofanie zlecenia może nastąpić wyłącznie w dniu złożenia zlecenia do realizacji DO GODZINY OD MOMENTU ZŁOZENIA ZLECENIA. Odwołanie realizacji zlecenia musi nastąpić w formie pisemnej.

 2. Płatność za wykonane tłumaczenie jest dokonywana na podstawie faktury VAT wystawionej przez Biuro za tłumaczenie na kwotę wynikającą z ilości stron wynikowych, która z kolei wynika z ilości znaków ze spacjami odczytanej w edytorze tekstu wg statystyki wyrazów.

Dopuszczalne są również indywidualne wyceny wg innych ustaleń.

 1. Zleceniodawca uiszcza należność przelewem na numer konta podany na fakturze VAT.

 2. W przypadku przekroczenia terminu płatności Biuro ma prawo do naliczenia odsetek umownych za każdy dzień zwłoki.

 3. Dłuższy termin płatności jest możliwy przy podpisaniu umowy o stałą współpracę i/lub w przypadku indywidualnych uzgodnień.

 4. W przypadku tłumaczeń wykonywanych w trybie ekspresowym lub superekspresowym Biuro zastrzega sobie prawo do podzielenia tekstu między dwóch lub więcej tłumaczy, co może spowodować rozbieżności w terminologii.

 5. Zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Strona przeliczeniowa tłumaczenia przysięgłego wynosi 1125 znaków (ze spacjami). Rozliczenie następuje na podstawie liczby znaków wykonanego tłumaczenia według języka docelowego. Jednostką rozliczeniową jest pełna strona tłumaczenia. Objętość tłumaczenia jest zaokrąglana w górę do 1 strony przeliczeniowej.

 6. Tekst tłumaczenia przysięgłego udostępniany jest w formie wydruku na papierze opatrzonym pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego.

 7. Za dokonanie poświadczenia tłumaczenia lub jego kopii obowiązuje opłata w wysokości 50% stawki.

 8. W przypadku tłumaczeń ustnych każda rozpoczęta godzina pracy liczy się jako godzina pełna. Oprócz ceny za wykonanie tłumaczenia we wskazanym miejscu, Zamawiający ponosi koszty wykonania usługi, tj. np. koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia.

 9. Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego należności za tłumaczenie prawa majątkowe do tego tłumaczenia przechodzą na Zamawiającego.

4. Reklamacje

 1. Korzystanie w jakikolwiek sposób z tłumaczenia wykonanego przez Biuro przed dokonaniem zapłaty – w tym przekazanie lub udostępnienie tłumaczenia osobom trzecim – jest uważane za przyjęcie tłumaczenia bez zastrzeżeń.

 2. Zleceniodawca ma prawo zgłosić reklamację wykonanej usługi do siedmiu dni po jej wykonaniu. Po upływie siedmiu dni ewentualne reklamacje będą przyjmowane według uznania właściciela biura.

 3. Reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej: pocztą, faksem, jak również dopuszczalna jest wersja elektroniczna (e-mail).

 4. Reklamacja powinna zawierać: pisemny szczegółowy opis zastrzeżeń z konkretnymi wskazaniami błędów i ich uzasadnieniem oraz miejscem ich wystąpienia, imię i nazwisko, kontakt telefoniczny, adres mailowy i podpis osoby formułującej zastrzeżenia, uwagi powinny być konkretne i ścisłe, i powinny dotyczyć usterek powstałych wyłącznie z winy tłumaczącego.

 5. W przypadku uznania reklamacji za słuszną Biuro jest zobowiązane do nieodpłatnego usunięcia ewentualnych wad tłumaczenia, jednakże z zachowaniem terminu umożliwiającego rzetelne ich rozpatrzenie. Termin usunięcia błędów zależy od objętości tekstu oraz jego specyfiki, jak i również od ilości wskazanych i uzasadnionych błędów. Jest on ustalany indywidualnie do każdego zlecenia.

 1. Klient ma możliwość otrzymania rabatu ustalonego w związku z wystąpieniem powyższych błędów. Rabat ten ustalany jest indywidualnie do każdego zlecenia w wysokości odpowiadającej skali popełnionych błędów.
 2. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszt korekty pokrywa Zleceniodawca.
 3. Reklamacje tłumaczeń wykonywanych w trybie pilnym, ekspresowym, superekspresowym nie są uwzględniane.

5. Odpowiedzialność biura

 1. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu powstałe wskutek niejasności bądź błędów w tekście oryginału.

 2. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą jakość i terminowość usług, lub przerwy i opóźnienia w świadczeniu usług wynikającego z przyczyn, na które nie ma wpływu, takie jak działanie siły wyższej, problemy techniczne (np.: awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych, przerwy w dostawie prądu, opóźnienia spowodowane przez firmy kurierskie, zaginięcie dokumentów w trakcie wysyłania pocztą itp.)

 3. Odpowiedzialność odszkodowawcza Biura nie obejmuje błędów w tłumaczeniach wykonywanych w trybie pilnym, ekspresowym, superekspresowym. Klient zamawiający tłumaczenie w trybie pilnym, ekspresowym, superekspresowym przyjmuje ryzyko wystąpienia błędów w tłumaczeniu.

Odpowiedzialność odszkodowawcza Biura ogranicza się do ceny zlecenia.

6. Poufność

 1. Biuro jest zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie wykonywania umowy oraz do wykorzystania ich wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy.

 2. Każdorazowo po wykonaniu danego zlecenia Biuro zobowiązuje się do zwrotu wszystkich materiałów stanowiących własność Zamawiającego.

 3. Na życzenie klienta Biuro może dostarczyć odrębny dokument stanowiący zobowiązanie Biura do zachowania poufności.

7. Zmiany Regulaminu

 1. Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, w tym Cennika bez wcześniejszego wyraźnego powiadomienia.

 2. Kopia najnowszej wersji niniejszego Regulaminu zawsze znajduje się na stronie internetowej www.mila-lingua.eu oraz w siedzibie firmy.